Sermayenin Tamamlanması Amacıyla Şirkete Yapılan Ödemenin TMS Kapsamında Finansal Tablolarda Sunumu

KGK’nın 07/12/2018 tarih ve 01/246 sayılı Kurul Kararı ile sermayenin tamamlanması amacıyla ortaklar tarafından yapılan ödemenin TMS hükümleri çerçevesinde finansal tablolarda nasıl sunulacağına yönelik bir duyuru yayınlanmıştır.

 

Bu duyuruya göre, TTK’nın 376. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğde belirtildiği gibi sermayenin tamamlanması amacıyla ortaklar tarafından yapılan ödemenin geri alınamayacağı ve gelecekte yapılacak sermaye artırımına mahsuben bir avans olarak nitelendirilemeyeceği göz önünde bulundurulduğunda, gerek TFRS gerek BOBİ FRS açısından doğrudan özkaynak kalemi olarak nitelendirilebileceği ve niteliği itibarıyla sermaye kaleminden farklılık gösterdiğinden finansal durum tablosunda ayrı bir kalem olarak sunulmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

Duyurunun tamamına ekten ulaşabilirsiniz.