BDDK Yönetmelik Değişiklikleri

Bankalar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri’nin Ayıracakları Karşılıklara İlişkin BDDK Yönetmelik Değişiklikleri

 

27.11.2019 tarihli Resmi Gazete’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 19 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak aşağıdaki iki yönetmelik değişikliği yayımlanmıştır.  

 

–Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İlk yönetmelik değişikliği bankalar ile ilgili olup ilgili yönetmeliğin 8’inci maddesine kayıttan düşme ile ilgili aşağıdaki üç fıkra eklenmiştir.

(3) Bu Yönetmelik uyarınca “Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler” altında sınıflandırılan ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı, bu Grupta sınıflandırılmalarını takip eden ilk raporlama döneminden (ara dönem veya yıl sonu raporlama dönemi) itibaren TFRS 9 kapsamında kayıtlardan düşülebilir.

(4) Tahsil imkânı kalmayan kredilerin bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında kayıtlardan düşülmesi bir muhasebe uygulamasıdır ve alacak hakkından vazgeçilmesi sonucunu doğurmaz.

(5) Kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentilerin bulunmadığına ilişkin olarak bankaca belirlenen göstergeler ve kayıttan düşülmüş olmakla birlikte takibi yapılan kredilere ilişkin politikalar da dâhil olmak üzere kayıttan düşme politikası, TFRS 9 kapsamında dönem içerisinde kayıttan düşülen tutarlar ve bunun takibe dönüşüm oranına olan etkisi finansal tabloların dipnotlarında açıklanır.

 

İkinci yönetmelik değişikliği finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile ilgili olup ilgili yönetmeliğe “Kayıttan düşme” adı altında aşağıdaki 4/A maddesi eklenmiştir.

Kayıttan düşme

MADDE 4/A – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca “Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan alacakların geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı, bu alacakların “Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabına aktarılmalarını takip eden ilk raporlama döneminden (ara dönem veya yıl sonu raporlama dönemi) itibaren TFRS 9 kapsamında kayıtlardan düşülebilir.

(2) Tahsil imkânı kalmayan alacakların bu maddenin birinci fıkrası kapsamında kayıtlardan düşülmesi bir muhasebe uygulamasıdır ve alacak hakkından vazgeçilmesi sonucunu doğurmaz.

(3) Alacakların geri kazanılmasına ilişkin makul beklentilerin bulunmadığına ilişkin olarak şirketçe belirlenen göstergeler ve kayıttan düşülmüş olmakla birlikte takibi yapılan alacaklara ilişkin politikalar da dâhil olmak üzere kayıttan düşme politikası, TFRS 9 kapsamında dönem içerisinde kayıttan düşülen tutarlar ve bunun takibe dönüşüm oranına olan etkisi finansal tabloların dipnotlarında açıklanır.