BDDK Kurul Kararı – 17.03.2020 - Krediler için Gecikme Sürelerinde Değişiklik

 

BDDK’nın 17 Mart 2020 tarihli ve 8948 sayılı Kurul Kararı ile COVID-19 salgını neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

  • Ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşan aksaklıklar nedeniyle, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, bu Kurul Kararı tarihi itibariyle Birinci ve İkinci Grupta izlenen krediler için 31.12.2020 tarihine kadar 180 gün olarak uygulanması

 

  • 90 günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam edilmesi

 

  • Yönetmeliğin aşağıda yer alan 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinin 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmaması

 

Madde 4 (1) (c) 5) Yeniden yapılandırılarak canlı alacak olarak sınıflandırılan ve bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken veya bu izleme süresi içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan krediler ve diğer alacaklar “Üçüncü Grup-Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler” grubunda sınıflandırılır.

 

Kurul kararının tamamına linkten ulaşabilirsiniz.