Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SPK tarafından Resmi Gazete’de “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 135)” yayınlanmıştır.

Bu tebliğ ile getirilen değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir:

• Aracı kurumların faaliyete başlamaları için gereken asgari özsermaye tutarına ek olarak, yetkilendirildikleri faaliyetleri gerçekleştirirken söz konusu hizmet ve faaliyetlerinden doğan riskleri kadar likit bir özsermayeye sahip olmaları, bir başka ifade ile sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğünü de sağlamaları gerekmektedir. Bu çerçevede, asgari özsermaye rakamı ile sermaye yeterliliği tabanının doğrudan karşılaştırılması uygulaması kaldırılmıştır. Bunun yerine, sermaye yeterliliği tabanı olarak hesaplanan tutarın (likit kabul edilen varlıkların) Tebliğ'in 7'nci maddesinde belirlenmiş 2,10 ve 25 milyon TL'lik özsermaye rakamlarının %60'ından düşük olamayacağı yeni bir hüküm olarak eklenerek; asgari bir likidite oranı getirilmiştir.

• Sermaye yeterliliği tabanının hesaplanmasında özsermayeden indirilecek kalemlerin belirlenmesinde, finansal duran varlıklarla ilgili hesaplamalara ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş. ve Takasbank A.Ş.’nde sahip olunan payların nominal tutarları kadar olan bölümü indirime konu edilmeyecektir.

• Aracı kurumlar tarafından gerçekleştirilecek tezgahüstü türev araç işlemleri ile özellikle kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin döviz kuru riskinin takibinin etkin yapılabilmesini teminen; haftalık sermaye yeterliliği tablosu hazırlanırken söz konusu tablonun ekinde Döviz Kuru Riski Hesaplama Tablosunun da hazırlanması gerekmektedir.

• Özsermaye ve sermaye yeterliliği tabanının hesaplanmasında kullanılacak değerleme ilkeleri borsada işlem görmeyen bütün türev araçlar kapsamında genişletilmiştir.

• Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerindeki pozisyon riski maddeleri borsalarda işlem gören ve görmeyen bütün türev araçları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

• Değişen özsermaye rakamları, aracı kurumların kredilerle ilgili genel ve özel işlem limitlerine ilişkin bazı istisnalar getiren Tebliğin 11 inci maddesini de etkilemiş olup, aracı kurumların mevcut hükümlerden 01.07.2015 tarihinde sonlanacak olan geçiş döneminde de yararlanabilmelerini teminen; mevcut Tebliğ’de “özsermayenin 5 katı ve 10 katı” tutarlarına tekabül eden özsermaye tutarları yeniden belirlenerek madde rakamsal olarak bu yönde revize edilmiştir.

Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.